15 Wang Chiu Road

Contact Us

Location

15 Wang Chiu Road, Kowloon Bay

Leasing Enquiry

2755 0768
2798 3883
2798 3723

Property Management

2755 2992